Op dit moment (oktober 2020) zijn er geen bouwkavels in Ledeacker welke door de gemeente Sint Anthonis worden uitgegeven. 

Hoe het in het verleden is gegaan:

Wanneer u geïnteresseerd bent in een bouwkavel, kunt u contact opnemen met Conny Venhuizen van de gemeente Sint Anthonis. De kavels worden uitgegeven via loting. Je kunt daaraan mee doen door het inschrijfformulier in te vullen.

Let op: Het inschrijfformulier dient uiterlijk op zondag 24 juni 2018 om 24:00 in het bezit te zijn van de gemeente Sint Anthonis. Latere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen en geven geen recht op deelname aan de loting. De loting zal plaatsvinden op donderdag 28 juni 2018 om 16:00 uur in het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Wanneer u voor een kavel uitgeloot wordt, krijgt u een optie op het perceel. Dit houdt in dat de kavel voor een periode van maximaal drie maanden voor u gereserveerd wordt en niet aan een ander verkocht mag worden. U hebt dan drie maanden de tijd, om u te oriënteren op bijvoorbeeld een architect, een aannemer en een financierder.

 

Binnen de drie maanden dient de optie te worden verzilverd, de gemeente stelt een koopovereenkomst op, welke naar de aspirant koper verstuurd wordt. Na ondertekening door beide partijen gaat een termijn van 3 maanden lopen, waarbinnen de akte bij de notaris gepasseerd moet zijn. 

 

In de tussentijd kan de bouwvergunning al wel aangevraagd worden. Op het moment dat de vergunning is verleend én de akte is gepasseerd, kan worden begonnen met de start van de bouw. Voorheen moest het ontwerp van de woning nog getoetst worden door een welstandscommissie, maar deze is inmiddels afgeschaft. Dit houdt in dat elk ontwerp passende binnen het bestemmingsplan gebouwd mag worden.   

 

Links:

Voorwaarden en procedurevoorschriften

Algemeen
De uit te geven kavel wordt uitgegeven op basis van loting. Inschrijving voor deelname aan de loting is mogelijk op basis van daartoe door de gemeente beschikbaar gestelde inschrijfformulieren.

Inschrijvingsvoorwaarden
Natuurlijke personen 18 jaar en ouder De minimale leeftijd om tot de loting te worden toegelaten is 18 jaar. Zij die voornemens zijn het te kopen perceel met de daarop te bouwen woning samen te bewonen met partner, kunnen afzonderlijk inschrijven en daarmee hun kans op inloting vergroten. Overdraagbaarheid De inschrijving is niet overdraagbaar aan derden.

Loting
Plaats en tijdstip
De loting zal plaatsvinden op donderdag 28 juni 2018 om 16:00 uur in het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Inschrijven
Het inschrijfformulier dient uiterlijk op zondag 24 juni 2018 om 24:00 in het bezit te zijn van de gemeente Sint Anthonis. Latere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen en geven geen recht op deelname aan de loting.

Recht op aankoop
Aan de inschrijving kan geen recht op aankoop worden ontleend.

Verkoop
De verkoop zal geschieden met in acht name van de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Sint Anthonis (voor zover hierboven daarvan niet is afgeweken) en de opname van een antispeculatiebeding in de verkoopovereenkomst, wat inhoudt dat de woning voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf het moment dat u zich op het adres van de nieuwe woning in het bevolkingsregister laat inschrijven, niet verkocht mag worden.

Slotbepaling
Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor, indien de omstandigheden daar naar haar oordeel aanleiding voor geven, in afwijking van het bovenstaande te besluiten.

     

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.